Majutusteenuse tingimused

Nothel OÜ (edaspidi NOTHEL) pakub majutusteenust Tallinnas, aadressil Pärnu mnt 17.

Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad külalise ja NOTHELi vahel, NOTHELi teenuste pakkumisel ning online broneeringuid tehes. Tingimused kajastavad kõiki broneerimise ja majutumisega seotud protsesse. Tingimustes kajastamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Broneeringu tegemisega kinnitab külaline, et on tutvunud ja aktsepteerinud käesolevaid Tingimusi, mis on saadaval NOTHELi kodulehel.

1. SISSEJUHATUS
1. NOTHELi majutusteenuseid saavad broneerida 18-aastased ja vanemad, õigus-ja teovõimelised füüsilised isikud ja juriidilised isikud. NOTHELil on õigus broneering tühistada, kui selgub, et broneeringu teinud külaline ei vasta Tingimustes toodud nõuetele.

2. Külaline nõustub Tingimustega broneeringut tehes, ilma vastava nõusolekuta ei ole võimalik tube broneerida.

3. Pakutava toa kirjeldus, hinnad ja saadaolevad kuupäevad on näidatud broneerimisprotsessis broneeringut tehes.

4. Külalise jaoks siduv Tingimuste versioon on see, mis kehtis broneeringut tehes ning oli avaldatud NOTHELi veebilehel.

2. BRONEERINGUD
1. Külaline teeb broneeringu NOTHELi veebilehel või NOTHELi teenuseid vahendava teenusepakkuja veebilehel, valides soovitud majutusteenuse.

2. Külaline kinnitab, et ta on teadlik olemasolevate teenuste olemusest, eesmärgist ja broneerimisviisidest ning on saanud vajalikku ja/või täiendavat teavet, mis on vajalik broneeringu tegemiseks.

3. Veebilehel saab külaline broneerida tube isiklikuks otstarbeks, suuremate grupibroneeringute puhul palume ühendust võtta NOTHELiga e-maili teel hello@nothel.ee.

4. Külaline kinnitab, et on tutvunud valitud teenustega ning nende sobivusega külalise vajadustele.

5. Broneering loetakse külalise poolt esitatuks broneerimisprotsessi lõpus.

6. Külalised saavad broneeringuid teha  kasutades veebivormi www.nothel.ee kodulehel või läbi NOTHELi teenuseid vahendava teenusepakkuja.

7. Broneering loetakse kinnitatuks pärast seda, kui külalisele on NOTHELilt laekunud broneeringu kinnitus.

8. Enne broneeringut peavad külalised täitma broneerimisvormi kõik nõutud väljad.

9. Külaline kinnitab esitatud andmete õigsust ja korrektsust.

3. BRONEERINGU KINNITAMINE
1. NOTHEL kinnitab broneeringu saates külalise poolt esitatud e-maili aadressile broneeringukinnituse.

2. Broneeringukinnitus kajastab tellitud teenuseid, hindasid, hindadele kehtivaid müügitingimusi, broneeringu tegemise kuupäeva, hotelli kontaktandmeid.

4. TÜHISTAMINE JA MUUDATUSED BRONEERINGUTES  
1. Hindade juures kuvatavad müügitingimused sätestavad muutmise ja tühistamise võimalused ja tingimused.

2. Ettemakstud tühistamisevõimaluseta broneeringuid ei ole võimalik ühelgi viisil muuta ning ettemakstud summat ei tagastata.

3. Kui hinna juures sätestatud müügitingimused lubavad on võimalik muudatusi teha andes sellest hotellile teada meiliaadressil hello@nothel.ee.

4. Kui külaline tühistab peatumise ajal oma broneeringu enne peatumise lõppu:

4.1 Paindlike tühistamistingimustega broneeringute puhul võetakse järgneva öö maksumuks kompensatsiooniks, kõik ülejäänud ööd tagastatakse.

4.2 Tühistamisvõimaluseta ning ette makstud broneeringute puhul raha ei tagastata.

5. NOTHEL ei võta deposiiti, kuid jätab omale õiguse kahjustatud toa või lõhutud asjade puhul võtta külastaja esitatud pangakaardilt vastava summa kompensatsiooniks toa korda seadmise eest.

6. Check-in toimub NOTHELis alates kell 15.00.

7. Check-out NOTHELis on keskpäeval (12.00) ja külalised peavad toad vabastama oma broneeringu lõppemise päeval enne keskpäeva. Kui külaline ei lahku enne check-out aega on NOTHELil õigus võtta külalise maksekaardilt tasu lisa öö eest.

8. Kõik broneeringud on isiklikud ning neid ei saa edasi anda ühelegi teisele isikule ei tasuta ega tasu eest.

5. PEATUMINE
1. Eesti Turismiseadusest tulenevalt tuleb külalisel enne ööbimist täita ära registreerimisvorm. Registreerimisvorm tuleb täita online check-in´i käigus. Juhul kui külaline jätab vormi täitmata, ei ole võimalik check-in´i protsessi lõpule viia ning NOTHEL ei ole kohustatud külalist majutama.

2. Külalised kinnitavad, et nad kasutavad tube heaperemehelikult ja vastutustundlikult. Avaliku korra rikkumine, NOTHELi vara kahjustamine, teise NOTHELi külastajate häirimine jmt ebasobiv käitumine võib tuua kaasa külalise välja viskamise hotellist ilma kompensatsiooni või kasutamata ööde eest raha tagastamata. Kui külaline ei ole ettemakseid teinud, peab külaline tasuma kasutatud ööde eest ning võimalike rikutud esemete või muu tekitatud kahju eest.

3. Kõik NOTHELi toad ja üldalad on suitsuvabad. Suitsetamise keelu rikkumise trahv on 300 eurot. Lisaks on hotellil õigus võtta külaliselt toa puhastamise ja lõhnade neutraliseerimise kulud.

4. Lemmikloomad ei ole NOTHELis lubatud.

6. VASTUTUS
1. NOTHELi veebilehel kuvatud fotod on illustratiivsed. NOTHELi tubadest ja teenustest esitatud pildid on võimalikult tõepärased, kuid erinevusi võib esineda seoses muudatustega mööblis, aksessuaarides või seoses renoveerimisega.

2. Veebilehel kuvatud hüperlingid võivad suunata teiste teenusepakkujate veebilehtedele. NOTHEL ei vastuta selliste veebilehtede sisu ega pakutud teenuste kvaliteedi eest.

3. NOTHELil on õigus tühistada külalise broneering, kui broneering ja/või makse, mis on ebaõige, ebatäielik või petturlik ning on külalise poolt põhjustatud, toob kaasa tellimuse tühistamise külastaja kulul, ilma et see piiraks külalise vastu algatatud tsiviil- või kriminaalmenetlust.

4. Kõik hotelli vastu suunatud kaebused ja ettepanekud palume esitada kirjalikult hotelli e-maili aadressil hello@nothel.ee.

7. HINNAD
1. Broneeritud teenuste hinnad kuvatakse enne broneerimist ning broneerimisprotsessis.

2. Näidatud hinnad kehtivad valitud kuupäevadel, toas ja inimeste arvuga.

3. Külalisele kuvatud hinnad on Eurodes sisaldades kõiki makse ning kehtivad ainult valitud perioodil veebilehel www.nothel.ee.

4. Kui makse sooritatakse teises valuutas kui Euro on vahetuskursside kulu külalise kanda.

5. Kõigi broneeringute eest tasutakse eurodes (EUR).

6. Hind ei sisalda lisateenuseid, kui broneerides ei ole märgitud teisiti. Hind ei sisalda hommikusööki.

7. Hinnad sisaldavad broneeringu tegemise päeval kehtivaid makse. Igasugune muudatus kehtivates maksudes muudab automaatselt majutusteenuse hindasid, sh juba kinnitatud ja/või tasutud broneeringute puhul.

9. Kui broneeringus on märgitud, et makse toimub hotelli saabumisel või hotellist lahkumisel, võib hotelli debiteeritav summa erineda broneeringu tegemise omast tulenevalt valuutakursi muutusest.

10. Broneeringukinnituses näitab NOTHEL alati tellimuse koguhinda.

8. MAKSED
1. Broneeringut tehes annab külaline tellimuse garanteerimiseks oma panga andmed – kaardi number, kehtivusaeg (kaart peab kehtima peatumise ajal) ja turvakood – läbi Stripe maksekeskkonna. Hotellil on õigus kontrollida kaardi kehtivust, et välistada kaardipettuseid.

2. Maksed debiteeritakse peatumise ajal, välja arvatud juhtudel, kus hinnale kehtivad müügitingimused sätestavad ettemakse ning makse teostatakse broneeringut tehes.

3. Juhul kui külaline hotelli ei ilmu (külaline ei tühista tellimust, kuid ei saabu broneeringu alguskuupäeval) debiteerib hotell külalise esitatud maksekaardilt kompensatsiooni kuni ühe öö majutusteenuse maksumuse ulatuses. Järgnevad ööd tühistatakse ilma täiendavate tasudeta, juhul kui hinnatingimused ei näinud ette teistsuguseid tingimusi.

4. NOTHEL on valinud Stripe turvalise maksekeskkonna oma internetimaksete teenusepakkujaks. Külalise maksekaardi valideerimise viib läbi Stripe. Maksekaarte võidakse tagasi lükata erinevatel põhjustel: varastatud või blokeeritud kaart, limiit ületatud, sisestamise viga vmt. Juhul kui maksega esineb probleeme peab külaline võtma ühendust nii hotelliga kui oma pangaga, et kinnitada tellimus ja maksemeetod.

5. Ettemakse ajal debiteeritakse külalise maksekaardilt majutuse maksumus, peatumisega seotud maksud ja külalise poolt valitud lisateenuste maksumus.

9. PRIVAATSUS JA ANDMEKAITSE
1. NOTHELi veebilehte kasutades ning broneeringut tehes töötleb NOTHEL külalise isikuandmeid Privaatsuspoliitikas sätestatud korras.

2. NOTHELi IT-süsteemides säilitatavaid arvutipõhiseid dokumente käsitletakse osapoolte vahelise suhtluse, tellimuste ja maksete tõendina.

10. VÄÄRAMATU JÕUD
1. Vääramatu jõud on igasugune ettenägematu ja ületamatut laadi sündmus, mis ei ole lepinguosaliste kontrolli all ja mis takistab külalisel või NOTHELil täita kõiki või osaliselt lepingus sätestatud kohustusi.

2. Kumbki pool ei ole vastutav teise poole ees vääramatu jõu esinemisest tulenevate kohustuste rikkumise eest. Vääramatu jõud peatab poolte jaoks vastastikuste kohustuste täitmise ja iga pool kannab sellest tulenevad kulud.

11. TINGIMUSTE MUUTMINE JA KOHALDATAV ÕIGUS
Kõik külalise ja NOTHELi vahelise broneeringu ja peatumisega seotud kaebused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe puudumisel on külastajal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti poole. Kaebuste ja küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.

NOTHEL võib käesolevaid Tingimusi igal ajal muuta ja/või täiendada. Sellisel juhul avaldab NOTHEL veebilehel Tingimuste uue versiooni, mis kehtib koheselt, välja arvatud broneeringud, mis tehti enne tingimuste avaldamise kuupäeva, mille jaoks kehtivad broneeringu tegemise hetkel kehtinud Tingimused.